Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Rozumiem

REGULAMIN

 

1. Cel zawodów
- popularyzacja kolarstwa górskiego i turystyki rowerowej w Polsce.
- promowanie regionalnych, ponadregionalnych i międzynarodowych szlaków i miejscowości  turystycznych.
- wyłonienie najlepszych zawodników w międzynarodowym, etapowym maratonie MTB.
- propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji.

2. Nazwa imprezy
Mouflon Tracks - Single Tracks MTB Stage Race

3. Organizator
G&G Promotion Grzegorz Golonko
ul. Wspólna 18
05-092 Łomianki
Polska

Kontakt:
e-mail: info@mouflontracks.com
facebook.com/MouflonTracks

Oficjalna strona internetowa:
MouflonTracks.com

Numer rachunku bankowego:
03 1020 1026 0000 1702 0565 5925
Bank PKO B.P. S.A. - Inteligo

Właściciel rachunku:
G&G Promotion Grzegorz Golonko
ul. Wspólna 18
05-092 Łomianki

4. Termin imprezy
26 - 28 maja 2023

5. Etapy
Przybliżona całkowita długość trasy dla dystansu Classic, ok. 142 km
Przybliżona różnica poziomów dla dystansu Classic, ok. 3900 metrów

Przybliżona całkowita długość trasy dla dystansu Adventure, ok. 96 km
Przybliżona różnica poziomów dla dystansu Adventure, ok. 2500 metrów

6. Warunki uczestnictwa
Uczestnikiem Mouflon Tracks będzie osoba, która spełni następujące warunki:

- wypełni kartę zgłoszeniową opublikowaną na stronie internetowej: www.timetime.pl

Wypełniając kartę zgłoszeniową (w formie elektronicznej lub pisemnej) uczestnik akceptuje poniższą klauzule:
a. Zapisując się do udziału w zawodach uczestnik akceptuje regulamin imprezy i wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie jego wizerunku utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo oraz udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji na wykorzystanie go na wszystkich polach eksploatacji, w tym: utrwalania i rozpowszechniania w dowolnej formie oraz wprowadzanie do pamięci komputera, wykorzystania do promocji i przeprowadzania imprez Organizatora, udostępniania sponsorom oraz partnerom imprez w celu ich promocji w kontekście udziału w imprezie, zamieszczania i publikowania w wydawnictwach Organizatora, na promocyjnych materiałach drukowanych Organizatora, w prasie, na stronach internetowych oraz w przekazach telewizyjnych i radiowych. Uczestnik wyraża także zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych dla potrzeb związanych z organizacją i promocją imprez oraz przyjmuje do wiadomości, że przysługuje mu prawo wglądu do treści jego danych oraz ich poprawiania, dane te będą przetrzymywane w bezpiecznym miejscu, nie będą sprzedawane osobom trzecim ani żadnym organizacjom. Zgłaszając się do imprezy zawodnik oświadcza, że wyraża tym samym zgodę na udzielenie pierwszej pomocy medycznej, wykonanie innych zabiegów medycznych oraz transport poszkodowanego w bezpieczne miejsce, personelowi medycznemu i paramedycznemu działającemu w imieniu organizatora. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że udział w imprezie sportowej wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko wypadku, odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym. Ponadto, z udziałem w zawodach mogą wiązać się inne, niemożliwe w tej chwili do przewidzenia, czynniki ryzyka. Podpisanie oświadczenia o znajomości regulaminu oznacza, że Uczestnik rozważył i ocenił zakres i charakter ryzyka wiążącego się z udziałem w imprezie, startuje dobrowolnie i wyłącznie na własną odpowiedzialność. 

b. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów przeprowadzenia imprezy Mouflon Tracks organizowanej przez G&G Promotion Grzegorz Golonko. Administratorem danych osobowych jest firma G&G Promotion Grzegorz Golonko z siedzibą w Łomiankach 05-092 przy ul. Wspólna 18. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.Nr 133, poz.883 z późn. zm). Dysponuję prawem wglądu do swoich danych, poprawiania lub ich usunięcia.

deklaracja dobrowolna
c. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb działań marketingowych podejmowanych przez G&G Promotion Grzegorz Golonko z siedzibą w Łomiankach (05-092) przy ul. Wspólna 18 zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.Nr 133, poz.883 z późn. zm.).

- dokona opłaty startowej zgodnej z wybranym pakietem startowym w przewidzianym w regulaminie terminie (preferowane opłaty poprzez banki internetowe). Oryginał dowodu opłaty startowej (w uzasadnionych przypadkach) należy zachować do wglądu w Biurze Zawodów.

- podpisze oświadczenie o braku przeciwwskazań medycznych do udziału w imprezie.

6.1. Prawo do startu w Mouflon Tracks mają osoby, które ukończyły 18 lat.

6.2. Każdy uczestnik jest zobowiązany do jazdy w kasku sztywnym.

7. Klasyfikacje i kategorie wiekowe
Impreza rozgrywana jest w formule jazdy indywidualnej na dystansach Classic i Adventure w kategoriach:
- Mężczyźni Kat. M2: 18-29 lat, Kobiety Kat. K2: 18-29 lat
- Mężczyźni Kat. M3: 30-39 lat, Kobiety Kat. K3: 30-39 lat
- Mężczyźni Kat. M4: 40-49 lat, Kobiety Kat. K4: 40-49 lat
- Mężczyźni Kat. M5: 50-59 lat, Kobiety Kat. K5: 50-59 lat
- Mężczyźni Kat. M6: pow. 60 lat, Kobiety Kat. K6: pow. 60 lat

Warunkiem prowadzenia klasyfikacji w poszczególnych kategoriach jest sklasyfikowanie min. 10 mężczyzn i min. 5 kobiet. W innym przypadku uczestnicy ze starszej kategorii będą klasyfikowani w kategorii młodszej.

Klasyfikacja Team
Klasyfikacja będzie uwzględniać sumę czasów uzyskanych przez 3 zawodników (czas liczony w klasyfikacji open każdego etapu i klasyfikacji open po zakończeniu wszystkich etapów). Warunkiem koniecznym uwzględniającym drużynę w klasyfikacji TEAM jest udział 3 zawodników na identycznym dystansie podczas trwania całej imprezy. Wycofanie zawodnika z drużyny w trakcie trwania imprezy równoznaczne jest w wycofaniem drużyny. Klasyfikacja TEAM będzie prowadzona na dyst. Classic i Adventure w kategoriach:
- Man (3 mężczyzn)
- Mix (nie mniej niż jedna kobieta)

Skład osobowy drużyny powinien zostać ustalony do dnia 20.05.2023 i wysłany na adres: info@mouflontracks.com

8. Zasady rozgrywania wyścigu
Wyścig etapowy Mouflon Tracks rozegrany zostanie zgodnie z niniejszym regulaminem.

We wszystkich sprawach spornych, nieujętych w regulaminie będzie decydowała Komisja Sędziowska w porozumieniu z Organizatorem imprezy.

Limit zgłoszeń wynosi 400 zawodników (wspólnie dystans CLASSIC i ADVENTURE).

Zwycięzcami w poszczególnych kategoriach w klasyfikacji generalnej zostaną zawodnicy oraz drużyny, którzy w najkrótszym łącznym czasie pokonają trasę 3 etapów Mouflon Tracks.

Zwycięzcami poszczególnych etapów zostaną zawodnicy i drużyny, którzy pokonają w najkrótszym czasie trasę danego etapu.

Brak lub uszkodzenie numeru startowego uniemożliwiające odczytanie przez sędziów będzie skutkowało dyskwalifikacją.

Start z niewłaściwego sektora będzie karany dyskwalifikacją.

Do startu w wyścigu będą dopuszczone tylko rowery górskie w dobrym stanie technicznym. Za stan roweru podczas wyścigu odpowiada uczestnik.

Podczas zawodów lekarz Mouflon Tracks zastrzega sobie prawo do wycofania uczestnika, który nie jest fizycznie zdolny, aby kontynuować wyścig.

Start na poszczególnych dystansach będzie podzielony na kategorie wiekowe i odrębne sektory. Lista startowa edycji 2022 będzie opublikowana do 25.05.2023.

Linia startu pozostanie otwarta przez 5 min. od sygnału startu. Zawodnicy, którzy wystartują później nie będą uwzględnieni w wynikach etapu i nie kwalifikują się jako zawodnicy kończący wyścig.

Limit wjazdu na metę etapów to 5 godzin o chwili startu etapu.

Zawodnicy nie mieszczący się w limicie czasu mogą kontynuować wyścig, ale nie będą brani pod uwagę w klasyfikacjach. W sytuacjach wyjątkowych Organizator dopuszcza możliwość sklasyfikowania zawodnika, który nie zmieścił się w limicie czasu po przedłożeniu odpowiedniej argumentacji.

Zwycięzcy etapowi muszą być obecni podczas rozdania nagród. Za nieobecność na podium przydzielone zostaną kary czasowe: pierwsza nieobecność - upomnienie, druga i każda kolejna nieobecność - 3 minuty.

Trasa będzie oznakowana, na stałe zabezpieczona przez sędziów i ratowników medycznych.

Na trasie będą zlokalizowane punkty kontrolne. Ominięcie min. jednego punktu kontrolnego będzie karane dyskwalifikacją.

Na trasie etapów Mouflon Tracks będą znajdowały się specjalnie przygotowane punkty żywieniowe.

Wszelkie ewentualne naprawy sprzętu i inne sytuacje wymagające postoju zawodników muszą odbywać się w obrębie widoczności szlaku w sposób nie utrudniający jazdy innym zawodnikom.

9. Nagrody
Na poszczególnych etapach 3 najlepszym zawodnikom w każdej kategorii wiekowej zostaną wręczone trofea sportowe. Trzy najlepsze drużyny będą nagradzane trofeami sportowymi.

W klasyfikacji generalnej Mouflon Tracks 3 najlepszym zawodnikom w każdej kategorii wiekowej oraz 3 najlepszym drużynom zostaną wręczone trofea sportowe i nagrody rzeczowe.

Wszyscy nagradzani zawodnicy oraz zespoły mają obowiązek uczestniczenia w ceremonii dekoracji po zakończeniu każdego z etapów oraz w trakcie finałowej ceremonii dekoracji.

10. Kary
Komisja Sędziowska w porozumieniu z Organizatorem może zasądzić następujące kary:

1. Upomnienie.
2. Kara czasowa
3. Dyskwalifikacja.

Zespół może zostać ukarany przez Organizatora w szczególności za:

» śmiecenie (poza specjalną strefą, obejmującą 200 m za każdym bufetem regeneracyjnym),
» nieposzanowanie środowiska naturalnego,
» braki w sprzęcie, mające wpływ na bezpieczeństwo jazdy,
» nieprzestrzeganie zasad fair play,
» niesportowe zachowanie, w tym start z nieodpowiedniego sektora

» pchanie lub ciągniecie zawodnika przez osoby trzecie,
» łamanie zasad ruchu drogowego,


W przypadku dyskwalifikacji organizator nie zwraca wpisowego.

11. Wycofanie zawodnika w trakcie wyścigu
Zawodnicy wycofujący się z udziału w zawodach w trakcie trwania Mouflon Tracks, niezależnie od przyczyny wycofania się zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie organizatora przed rozpoczęciem lub po zakończeniu etapu.

W przypadku wycofania się zawodnika w trakcie trwania etapu, fakt ten należy zgłosić dzwoniąc pod numer telefonu alarmowego podanego przez organizatora celem uniknięcia rozpoczęcia akcji ratowniczej.

W przypadku, gdy skutkiem nie poinformowania organizatora o wycofaniu się z wyścigu, zostaną podjęte działania poszukiwawcze, wszystkie koszty akcji ratowniczej pokrywa poszukiwany zawodnik.

W przypadkach szczególnych, mając na uwadze dobro zawodników, Organizator w porozumieniu z lekarzem wyścigu ma prawo do wycofania zespołu z rywalizacji.

12. Sugerowane wyposażenie zawodnika
» co najmniej 2 litry płynów,
» batony lub żele energetyczne,
» podstawowe narzędzia do naprawy roweru,
» zapasowa dętka,
» pompka.

13. Zalecane wyposażenie zawodnika
Mouflon Tracks jest wyścigiem etapowym, w którym uczestnicy podążają według wyznaczonej trasy. Każdy uczestnik powinien posiadać licznik kilometrów, urzadzenie z nawigacją GPS oraz działający telefon komórkowy.

14. Ruch drogowy
Mouflon Tracks będzie się odbywać przy otwartym ruchu drogowym.

W Polsce obowiązuje ruch prawostronny. Wszyscy zawodnicy na drogach gruntowych i publicznych powinni poruszać się prawą stroną jezdni i bezwzględnie przestrzegać przepisów Ruchu Drogowego.

Zawodnicy muszą zachować szczególną ostrożność mając na uwadze możliwość wyjechania pojazdów z pól, dróg leśnych czy pojedynczych zabudowań.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie powstałe z winy uczestnika.

15. Protesty
Protesty do Sędziego Głównego zawodów można składać w formie pisemnej w czasie trwania zawodów. Do protestu należy załączyć kaucję w wysokości 100 PLN. Kaucja nie zostanie zwrócona, o ile Sędzia Główny w porozumieniu z Organizatorem nie przyzna racji składającemu protest. Decyzja ostateczna należy do Sędziego Głównego.

16. Informacje dodatkowe
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe zaistniałe podczas dojazdu uczestników na zawody i powrotu z nich.

Każdy uczestnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania zawodów.

Brak znajomości regulaminu nie będzie uznawany jako wytłumaczenie.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy w związku z wystąpieniem klęsk żywiołowych lub innych uznawanych za działanie "siły wyższej".

W przypadku odwołania imprezy wynikającego z decyzji administracyjnych, opłaty startowe zostaną przeniesione na najbliższy możliwy nowy termin imprezy.

Wszyscy zawodnicy proszeni są o nie zaśmiecanie trasy maratonu i szczególną troskę o środowisko naturalne.

W przypadku rezygnacji z udziału w imprezie Organizator nie wypłaca zwrotu wpisowego. Opłata rejestracyjna jest przeznaczana na koszty organizacyjne zawodów.

Uczestnik Mouflon Tracks wypełniając i podpisując Kartę Zgłoszeniową akceptuje warunki niniejszego Regulaminu i wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych.

Organizator z Sędzią Głównym, zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu oraz do jego zmian.

G&G Promotion

Partner Partner Partner Partner Partner Partner Partner Partner